АДЕЛ ХОЛДИНГ

АДЕЛ ХОЛДИНГ е група на компании кои што работат во различни бизнис сфери: градежништво, логистика, недвижности, трговија, дистрибуција и маркетинг.

Општествена Одговорност

ADEL Холдинг како Општествено Одговорна компанија во рамките на своите можности се труди, да придонесе поефикасно и фундаментално во решавање на специфичните потреби на заедницата и со тоа активно да придонесе во развојот на Република Македонија. Зачувување на морални вредности, како и културата и општеството како целина.

Ние, како социјални претприемачи сме водени од мисијата. Нашата мисија е  континуирано подобрување на социјалните вредности во опшеството, развивање иновативност и отвореност со планирање и спроведување  стратегии на стекнат приход. Целта е да се имплементира саканата социјална вредност додека се остварува самоодржливост.

Секој човек е добар во нешто

Како посветени лидери при создавање на социјални вредности, упорни во надминувањето на пречките и бескрајните предизвици преку способноста да ги мотивираме целните групи, членовите на тимот, инвеститорите и другите заинтересирани страни. Превземаме иницијативи, креираме  социјално претприемачка идеја, осмислуваме  и започнуваме сопствен потфат се исклучоци, тоа е тоа што не прави поинакви. Секој човек е добар во нешто. Поттикнувањето и давањето можност за успех е од исклучително значење за обликувањето на личноста и толерант- носта кон ризик

Наш придонес

Ние сме Општествено Одговорна  компанија со принципи и стандарди. Ние се грижиме за нашата работна сила и за животната средина, но исто така сме посветени на социјалниот и економскиот развој на регионот во кој работиме.

  • Почитувањето на нашите вработени е основен принцип. Ние се грижиме да им обезбедиме безбедна и здрава работна средина во која тие можат да работат продуктивно.
  • Ние сакаме да соработуваме со компании кои ги делат истите стандарди на деловната етика: еднакви можности за работа, почитување на работната сила, безбедна, недискриминаторска работна средина, почитување на законот, исклучување на детскиот труд, грижа за општеството и заштита на животната средина, итн.
  • Ги поддржуваме непрофитните организации и фондации, како и училиштата, сиропиталиштата, музеите и театрите.
  • Подржуваме проекти за развој на образованието, културата и спортот.
  • Придонесуваме за подобрување на условите за живот на социјално загрозените лица и семејств
  • Понатамошно промовирање на бизнис идеи преку институции кои го поддржуваат младинското претприемништво