АДЕЛ ХОЛДИНГ

АДЕЛ ХОЛДИНГ е група на компании кои што работат во различни бизнис сфери: градежништво, логистика, недвижности, трговија, дистрибуција и маркетинг.

Раководство

Раковдство е извршно тело на Друштвото кое се занимава со секојдневно управување со своите активности и го води управителот на друштвото. Секоја година раководството го именува високиот менаџмент, како што го предлага управителот на друштвото. Состаноците на раководството се одржуваат по потреба. Како по правило, тие се одржуваат секоја недела. Агендата на состанокот ја одредува управителот, вклучително и врз основа на точките од дневниот ред предложени од високиот менаџмент.

Елмедин Адеми
Извршен Директор
Едита Бејтули
Личен асистент на извршен директор
Џемаледин Адеми
Раководител на Оператива од Еуровиа
Елдин Адеми
Генерален Директор на ЕНЕА
Јетон Мемиши
Водечки градежен инженер на Еуровиа
Илија Јосифоски
Финансии и сметководство
+38944350991
Фатон Идризи
Менаџер за управување со трошоци
Нагип Исмаили
Генерален Директор на Талента